เว็บไซต์นี้ จัดทำในนามศิษยานุศิษย์ของวัดมาบจันทร์ ซึ่งเป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ ในแนวทางการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติ ยึดมั่นในหลักข้อวัตรปฏิปทาที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ชา เพื่อมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงฯ

    ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ทางวัดมาบจันทร์ ได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติธรรมแบบค้างคืนที่วัด โดยทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร กฏระเบียบและข้อปฏิบัติการอยู่วัด อีกทั้งดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.watmarpjan.com และยื่นส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ E-Mail : info@watmarpjan.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทางวัดขอแจ้งระเบียบการแต่งกายเข้าวัด ระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดการเปิดปิดประตูวัด กำหนดเวลาสำหรับผู้เดินทางเข้ามาทำวัตรสวดมนต์เย็น เวลาถวายสังฆทาน การขออนุญาตพักอาศัยสำหรับพระฆราวาส และการจอดรถประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังรูปประกาศด้านล่างนี้


ทางวัดมาบจันทร์ขอประกาศยกเลิกการใช้หมายเลขเครื่องโทรสาร และขอประกาศช่องทางในการติดต่อกับทางวัดฯ ดังนี้
         - หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการวัดมาบจันทร์ เพื่อติดต่อสอบถาม : 0-3802-6251
         - ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป : info@watmarpjan.org
         - หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้กรณีจำเป็น เร่งด่วน ไม่ไช่เพื่อสอบถาม : 09-8850-6742
         - เว็บไซต์เพื่อศึกษาระเบียบการเพื่อสมัครปฏิบัติธรรม : www.watmarpjan.com
         - ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อสมัครปฏิบัติธรรม : info@watmarpjan.com

ขอเชิญสมัครสมาชิก รับข่าวสารทางอีเมลล์ เพื่อรับทราบการปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์
     
      สมัครรับข่าวสาร  ยกเลิกรับข่าวสาร   

    โครงการณ์เจดีย์วัดมาบจันทร์ Download รายละเอียดโครงการณ์เจดีย์วัดมาบจันทร์


  ภาพชุดที่ 3 พิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์วัดมาบจันทร์      วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๑๙ น. ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ที่ศูนย์กลางเจดีย์ โดยมีพระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ คณะพระสงฆ์จำนวน ๑๕๐ รูป และคณะศรัทธาญาติโยม จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน
      งานพิธีฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยังความปลาบปลื้มปีติใจให้กับญาติโยมที่ได้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ฯ


  ภาพชุดที่ 2 พิธีหล่อตอหม้อเจดีย์วัดมาบจันทร์      เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันคล้ายวันมาฆะบูชา ทางวัดมาบจันทร์ได้จัดให้มี พิธีหล่อตอหม้อเจดีย์วัดมาบจันทร์ โดยมีท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เป็นประธานในพิธี พิธีการได้เริ่มขึ้นโดย พระสงฆ์สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จนกระทั่งในเวลา 10 นาฬิกา 19 นาที พระสงฆ์สวดชะยะปะริตตะคาถาพร้อมกับได้เริ่มทำการเทคอนกรีตหล่อตอหม้อเจดีย์ฯ พระอาจารย์อนันต์ฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และญาติโยมผู้ร่วมงานได้ทำการโปรยข้าวตอกดอกไม้ และรับพร
      ในช่วงกลางคืนจัดให้มีพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถฯ และได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา ณ บริเวณก่อสร้างเจดีย์ฯ
      ทางวัดฯ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ฯ

  ภาพชุดที่ 1 พิธีตอกเสาเข็มเจดีย์วัดมาบจันทร์เป็นปฐมฤกษ์วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีพิธีตอกเสาเข็มเจดีย์วัดมาบจันทร์เป็นปฐมฤกษ์ พิธีการอันศักสิทธิ์นี้ได้เริ่มขึ้น เมื่อเวลา 10 นาฬิกา โดยเหล่าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดชะยะปะริตตะคาถา มีการประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ไปทั่วบริเวณ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำการตอกเสาเข็ม จนกระทั่งได้ระยะที่หัวของเสาเข็มพ้นจากพื้นพอสมควร พิธีการนี้นับเป็นนิมิตหมาย และเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีของพุทธศาสนิกชน ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ขออนุโมทนากับพวกเราทุก ๆ ท่าน ฯ


   New BOOKsพระสาวก

Download BK14-เลือกทางเดินของชีวิต (3.42 MB.) เปิด 690 ครั้ง

ข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือ... " เราต้องพิจารณาว่าเราจะเลือกทางเดินชีวิตไปทางไหน ทางโลกนี้เรายังต้องพิจารณาเลย เราจะเดินทางไกล ทางนั้นทุรกันดารไหม ลำบากไหม ทางลำบาก การเดินทางก็ยาก อาหารระหว่างทางก็ไม่มี มีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลาย จากขโมยโจร จากการเดินทาง จากอุบัติเหตุมากมาย เพราะมันจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้...แล้วทางเดินของชีวิตของเราล่ะ เราไม่เลือกเดินหรือ " นอกจากนี้ยังมีประเด็นถามตอบธรรมะ อาทิ "การนั่งกรรมฐานจะช่วยแก้กรรมได้หรือไม่ ?" ,"เป็นผู้หญิงจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไร ?", "การเป็นพระสงฆ์ทำให้ภาวนาดีกว่าโยมอย่างไร ?"


พระสาวก

Download BK13-สิ่งอันเปิดเผยอยู่ (1.84 MB.) เปิด 463 ครั้ง
" เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้ เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไร ก็จะเห็นเมื่อนั้น ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่ใจนี่เอง "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

พระสาวก

Download BK12-ที่พักใจ (16.21 MB.) เปิด 499 ครั้ง
" ถ้าใจของเรามันพักอยู่ในสมาธิเป็นเรือนพักของใจบ้าง หลวงพ่อชาจึงถามว่า 'รู้จักที่พักของใจบ้างหรือยัง ?' ที่พักภายนอกก็ตึกรามบ้านช่องเป็นที่่พักภายนอก ที่พักใจ ก็คือ ความสงบเย็นเกิดจากสมาธินี้ เป็นที่พักที่อยู่ของใจ เราต้องขวนขวาย ต้องขวนขวย ต้องพยายามควบคุมใจของเรา ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งคำบริกรรมหายใจเข้า 'พุท' หายใจออก 'โธ' เดินก็เท้าขวา 'พุท' เท้าซ้าย 'โธ' อย่างนี้เป็นต้น "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

พระสาวก

Download BK11-ทวนกระแสโลก (3.23 MB.) เปิด 432 ครั้ง
" ถ้าตราบใดมี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นกระแสโลกแล้ว จะพัดพาจิตใจของเรา ไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้เลย เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่า วัฏฏะ หรือสังสารวัฏฏ์ แต่ถ้าเรามาเดินมรรค เรียกว่า ทวนกระแสโลก ทวนกระแสของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็คือการที่เรามาให้ทาน มีศีล มาภาวนานี้แหละ เรากำลังทวนกระแสโลก เพื่อให้ถึงกระแสธรรม "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
<< หนังสือทั้งหมด

   New CDs

  รวมธรรมเทศนา


S04 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 4 (362.5 MB.) ดาวน์โหลด 536 ครั้ง ** 

Example :
Y01 สร้างหลักประกันชีวิต ด้วยบารมีพระโสดาบัน (01-10-54)
  Y12 ท่องพุทโธเมื่อใด ก็มีศีลเมื่อนั้น (03-03-55)
  Y19 พ่อแม่เป็นพรหมของบุตร (12-08-55)
  Y20 หลุดพ้นจากกรงอวิชา (19-08-55)
  Y22 ดูจิตให้เป็น (26-08-55)
  Y27 สุขนิตย์นิรันดร์ (16-09-55)

S03 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 3 (365.8 MB.) ดาวน์โหลด 418 ครั้ง **

Example :
Y01 500420 ถาม-ตอบปัญหาพระและโยม (20-04-50)
  Y05 530724 ฤาจะสู้แสงสว่างแห่งปัญญา (24-07-53)
  Y07 530801 น้อมใจเข้าสู่ธรรมมะ (01-08-53)
  Y22 540507 ขันติธรรมของพระพุทธเจ้า (07-05-54)
  Y27 540708 ละกระแสโลก มุ่งสู่กระแสธรรม (08-07-54)
  Y28 540717 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (17-07-54)

   เทศน์โยม

Download .zip File YOM 028 ชุด สรรพสิ่งคือความว่าง ( 199.97 MB. ) ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
" ความว่างคือพุทธะ พุทธะก็คือความว่างนั่นเอง และความว่างนี้มีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง จะเป็นรูปเป็นนามเป็นความว่างทั้งนั้น " จาก 561020-สรรพสิ่งคือความว่าง ความว่างคือพุทธะ

แสดงรายการเล่น MP3 ฉบับเต็มอัลบัม >>
Example
ชื่อพระธรรมเทศนา เล่น ดาวน์โหลด


Y27 ชุด มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม (203 MB.)
MP3 ชุดนี้เผยเพร่ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
Example :
T04 ถาม-ตอบปัญหาพระ-โยม อาจาริยะบูชาปี 50 (31-03-50)
  T08 พระพุทธเจ้ากับวันอาสาฬหบูชา (29-07-50)
  T11 โลกธรรม 8 แก่คณะผู้พิพากษาจาก กทม (28-08-50)
  T15 ตอบปัญหาคณะครูร.ร.วัดลุ่มฯ (29-11-50)
  T19 ปัญญาอบรมสมาธิและสมาธิอบรมปัญญา (30-12-50)
  T22 อบรมคณะครูร.ร.วัดลุ่มฯ (28-11-51)


Y26 ชุด ไม่เป็นอะไร และไม่มีอะไรให้เป็น (156 MB.)

Example :
T01 ไม่เป็นอะไร และไม่มีอะไรให้เป็น (29-03-56)
  T03 สักกายทิฏฐิ ด่านแรกของนักภาวนา(22-12-55)
  T08 แม้หลวงปู่ชาจากไป เทศน์ที่หนองป่าพง ปี2556 (16-01-56)
  T11 การเคารพคารวะในบุคคลที่มีคุณธรรม (10-2-56)
  T15 ความรอบรู้ทางอายตนะ (10-03-56)
  T23 เมื่อเห็นกายนี้ไม่งามใจยิ่งงาม (30-03-56)


Y25 ชุด ไม่มี ไม่เป็น เย็นสบาย (368.36 MB.) ดาวน์โหลด 365 ครั้ง **

Example :
T05 เรียนวิชาพุทธศาสตร์ (25-08-55)
  T12 ประโยชน์ทางโลก ประโยชน์ทางธรรม(14-09-55)
  T13 สร้างปัญญา (15-09-55)
  T21 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก (12-10-55)
  T26 ความเข้าใจในทุกข์อริยสัจ (22-10-55)
  T35 ไม่มี ไม่เป็น เย็นสบาย (01-12-55)


Y24 ชุด พุทธชยันดี (266 MB.) ดาวน์โหลด 565 ครั้ง

Example : T24 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า (พุทธชยันตี) (01-06-55)
T03 พิจารณาจิตไม่ได้ให้ย้อนกลับมาที่กาย
  T11 ท่องพุทโธเมื่อใด ก็มีศีลเมื่อนั้น (03-03-55)
  T17 สำเร็จได้ด้วยปัญญา (17-03-55)
  T19 การพิจารณาในสติปัฏฐานสูตร (28-03-55)
  T04 แรงพยาบาทกั้นพระนิพพพาน (01-02-55)

   เทศน์อบรมพระ

ละสุขทางโลก สู่สุขทางธรรม
 P06 ชุด อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้ (241 MB.) ดาวน์โหลด 532 ครั้ง

Example : T01 อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้ (20-09-54)
T02 การพิจารณากาย (04-04-54)
T03 สิ่งละอันพันละน้อย จากหลวงปู่ชา (21-02-55)
T08 รวมข้อวัตรปฏิบัติ ภิกษุและสามเณร ภาคภาษาไทย (11-02-55)
T13 ยึดหลักเอาไว้ข้อวัตรปฏิบัติ (01-01-54)
T27 พระคุณของหลวงปู่ชา เทศน์ที่หนองป่าพง (12-08-47)

  รวมชุดเทศนาอบรมพระ
Download .zip File PSUM-001 รวมชุดเทศนาอบรมพระ ชุดที่ 1 ( 317.08 MB. ) ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
        "บางครั้งหลวงปู่เทศน์ว่า ท่านผ่านอุปสรรคมาได้ ปากเสือหลุมผีมาทั้งนั้น กว่าจะมีธรรมะมาสอนพวกท่านนี้ ไม่ใช่ง่าย ๆ เราฟังหลวงพ่อแล้วเราก็รู้สึกว่า... เราต้องปฏิบัติตามท่าน"
จาก 501115 จุดเปลี่ยน...สร้างแรงบันดารใจ
แสดงรายการเล่น MP3 ฉบับเต็มอัลบัม >>
Example
ชื่อพระธรรมเทศนา เล่น ดาวน์โหลด

   ขอนำเสนอรายการ MP3 ชุดพิเศษ ( Extra MP3 Albums )


  SPE-01 ชุด บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น (137.14 MB.)
 * ระบบเสียง VBR สูงสุดที่ 130 kb/s
ดาวน์โหลด 728 ครั้ง


Example : T01 ทำวัตรเช้า - แปล (๒๗.๔๖)
  T02 อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ (๐๕.๒๕)
  T03 กายคตาสติ อาการ ๓๒ (๐๓.๓๐)
  T04 สัพพปัตติทานคาถา (๐๓.๑๕)
  T27 พระคาถาชินบัญชร (๐๔.๓๒)
  T28 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
    ทำนองสรภัญญะ (๑๒.๓๑)

    เสียงอ่านประวัติหลวงพ่อชา สุภัทโท (22.4 MB.)
หน้าแรก | ประวัติพระอาจารย์อนันต์ | ประวัติมาบจันทร์ | สิ่งก่อสร้าง | พิธีกรรมและกิจกรรมของวัด | หนังสือธรรมะธรรมเทศนา | ที่อยู่และแผนที่
Copyright 2013 Watmarpjan, All Rights Reserved.
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม info@watmarpjan.org