เว็บไซต์นี้ จัดทำในนามศิษยานุศิษย์ของวัดมาบจันทร์ ซึ่งเป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ ในแนวทางการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน สัทธิวิหาริกในหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง เป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติ

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ทางวัดมาบจันทร์ ได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติธรรมแบบค้างคืนที่วัด โดยทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร กฏระเบียบและข้อปฏิบัติการอยู่วัด อีกทั้งดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.watmarpjan.com และยื่นส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ E-Mail : info@watmarpjan.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทางวัดขอแจ้งระเบียบการแต่งกายเข้าวัด ระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดการเปิดปิดประตูวัด กำหนดเวลาสำหรับผู้เดินทางเข้ามาทำวัตรสวดมนต์เย็น เวลาถวายสังฆทาน การขออนุญาตพักอาศัยสำหรับพระฆราวาส และการจอดรถประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังรูปประกาศด้านล่างนี้

ขอประกาศช่องทางในการติดต่อกับทางวัดฯ
         - หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการวัดมาบจันทร์ : 0-3802-6251 หรือ 09-2995-6954 (ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 2559)
         - ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป : info@watmarpjan.org
         - เว็บไซต์เพื่อศึกษาระเบียบการเพื่อสมัครปฏิบัติธรรม : www.watmarpjan.com
         - ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อสมัครปฏิบัติธรรม : info@watmarpjan.com


New BOOKs


Download BK14-เลือกทางเดินของชีวิต

" เราต้องพิจารณาว่าเราจะเลือกทางเดินชีวิตไปทางไหน ทางโลกนี้เรายังต้องพิจารณาเลย เราจะเดินทางไกล ทางนั้นทุรกันดารไหม ลำบากไหม ทางลำบาก การเดินทางก็ยาก อาหารระหว่างทางก็ไม่มี มีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลาย จากขโมยโจร จากการเดินทาง จากอุบัติเหตุมากมาย เพราะมันจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้...แล้วทางเดินของชีวิตของเราล่ะ เราไม่เลือกเดินหรือ " ถามตอบปัญหาธรรมะ "การนั่งกรรมฐานจะช่วยแก้กรรมได้หรือไม่ ?" ,"เป็นผู้หญิงจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไร ?", "การเป็นพระสงฆ์ทำให้ภาวนาดีกว่าโยมอย่างไร ?"