English

สื่อธรรมะของวัดมาบจันทร์

Dhamma Video Clips


"สื่อภาพและเสียงที่สอนการเจริญกรรมฐาน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย"

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
ตอนที่ 1 .flv(52.22 MB.) เปิด ครั้ง ** | ตอนที่ 2 .flv(47.76 MB.) เปิด ครั้ง **
"รายการที่ออกอากาศทางช่อง ๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗"

กตัญญูกตเวทิตา มงคลของชีวิต
.wmv(230.13 MB.) เปิด ครั้ง **   |   .flv(170.12 MB.) เปิด ครั้ง **
"บันทึกเสียงท่านพระอาจารย์อนันต์ที่ฝากธรรมมะให้โยมแม่เสงี่ยม จันทร์อินทร์ ขณะป่วยใกล้วาระสุดท้าย"

พระธรรมวิสุทธิมงคล (องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดมาบจันทร์ รูปแบบที่ ๑
.wmv(19.78 MB.) เปิด ครั้ง **  |    .flv(25.46 MB.) เปิด ครั้ง **

พระธรรมวิสุทธิมงคล (องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดมาบจันทร์ รูปแบบที่ ๒
.wmv(26.45 MB.) เปิด ครั้ง **  |  .flv(40.02 MB.) เปิด ครั้ง **

พระธรรมวิสุทธิมงคล (องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดมาบจันทร์ รูปแบบที่ ๓
.wmv(19.30 MB.) เปิด ครั้ง **  | .flv(20.07 MB.) เปิด ครั้ง **

พระธรรมวิสุทธิมงคล (องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดมาบจันทร์ รูปแบบที่ ๔
.wmv(34.34 MB.) เปิด ครั้ง **   |  .flv(51.34 MB.) เปิด ครั้ง **

พระธรรมวิสุทธิมงคลพระธรรมวิสุทธิมงคล (องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด
.wmv(15.90 MB.) เปิด ครั้ง ** | .flv(24.42 MB.) เปิด ครั้ง **

"พระธรรมเทศนานี้ องค์พระหลวงดามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้โปรดแสดงธรรม ณ วัดป่าบ้านตาด ได้กล่าวถึงหลวงปู่ชา และวัดมาบจันทร์
กลับสู่ด้านบน

Dhamma Books


ตามรอยคำสอน

Download BK15-ตามรอยคำสอน (26.79 MB.) เปิด ครั้ง **

“คำสอนของท่านนั้นสอนง่ายๆ บางทีไม่ได้ยากอะไร สอนสั้นๆ ได้ใจความ พิจารณาให้เราปล่อยวางได้ เมื่อเราพิจารณาปล่อยวางได้เรื่องหนึ่ง เรื่องอื่นๆ ก็จะเหมือนๆ กัน”

...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

เลือกทางเดินของชีวิต

Download BK14-เลือกทางเดินของชีวิต (3.42 MB.) เปิด ครั้ง **

" เราต้องพิจารณาว่าเราจะเลือกทางเดินชีวิตไปทางไหน ทางโลกนี้เรายังต้องพิจารณาเลย เราจะเดินทางไกล ทางนั้นทุรกันดารไหม ลำบากไหม ทางลำบาก การเดินทางก็ยาก อาหารระหว่างทางก็ไม่มี มีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลาย จากขโมยโจร จากการเดินทาง จากอุบัติเหตุมากมาย เพราะมันจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้...แล้วทางเดินของชีวิตของเราล่ะ เราไม่เลือกเดินหรือ " ประเด็นถามตอบธรรมะ "การนั่งกรรมฐานจะช่วยแก้กรรมได้หรือไม่ ?" ,"เป็นผู้หญิงจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไร ?", "การเป็นพระสงฆ์ทำให้ภาวนาดีกว่าโยมอย่างไร ?"

พระสาวก

Download BK13-สิ่งอันเปิดเผยอยู่ (1.84 MB.) เปิด ครั้ง **
" เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้ เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไร ก็จะเห็นเมื่อนั้น ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่ใจนี่เอง "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK12-ที่พักใจ (16.21 MB.) เปิด ครั้ง **
" ถ้าใจของเรามันพักอยู่ในสมาธิเป็นเรือนพักของใจบ้าง หลวงพ่อชาจึงถามว่า 'รู้จักที่พักของใจบ้างหรือยัง ?' ที่พักภายนอกก็ตึกรามบ้านช่องเป็นที่่พักภายนอก ที่พักใจ ก็คือ ความสงบเย็นเกิดจากสมาธินี้ เป็นที่พักที่อยู่ของใจ เราต้องขวนขวาย ต้องขวนขวย ต้องพยายามควบคุมใจของเรา ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งคำบริกรรมหายใจเข้า 'พุท' หายใจออก 'โธ' เดินก็เท้าขวา 'พุท' เท้าซ้าย 'โธ' อย่างนี้เป็นต้น "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK11-ทวนกระแสโลก (3.23 MB.) เปิด ครั้ง **
" ถ้าตราบใดมี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นกระแสโลกแล้ว จะพัดพาจิตใจของเรา ไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้เลย เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่า วัฏฏะ หรือสังสารวัฏฏ์ แต่ถ้าเรามาเดินมรรค เรียกว่า ทวนกระแสโลก ทวนกระแสของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็คือการที่เรามาให้ทาน มีศีล มาภาวนานี้แหละ เรากำลังทวนกระแสโลก เพื่อให้ถึงกระแสธรรม "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK10-ดูจิต พิจจารณากาย (1.19 MB.) เปิด ครั้ง **
" นักปฏิบัติจะต้องดูจิตของเรา เมื่อเขาว่าเรา เรารู้สึกเป็นอย่างไร เราไม่พอใจเกิดความโกรธ เกิดความโกรธแล้วก็มีความปรุงแต่ง เราก็ดูจิตของเราให้รู้ว่า ตอนนี้จิตของเรากำลังโกรธอยู่ จิตของเรากำลังพยาบาทปองร้าย เกิดความยินร้ายแล้วเราจะต้องมาปรับให้จิตของเราอยู่กลางๆ "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK09-วันคืนล่วงไปกับความดี (2.10 MB.) เปิด ครั้ง **
" เพราะวันคืนล่วงไปล่วงไป ชีวิตเราก็ล่วงไปด้วย วันคืนที่ล่วงไปล่วงไป ก็ล่วงไปด้วยการสร้างคุณงามความดีเอาไว้ เพราะทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็เป็นของโลกทั้งนั้น ไม่สามารถจะติดตามเราไปได้ บุคคลที่ไม่ได้พิจารณาก็จะเกิดโมหะความหลงยึดอยู่ในโลกนี้ ยึดอยู่ในตัวเราหรือของของเรา ในที่สุดก็ตายไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่บุคคลที่มีสติมีปัญญาพิจารณาแล้วก็พยายามขวนขวายสร้างความดี "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK08-ดูกายเห็นจิต ดูจิตเห็นธรรม (New Edition) (12.26 MB.) เปิด ครั้ง **
ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ได้แสดงการเจริญสติปัฏฐานสี่ แก่ภิกษุณีชอดดอน ศิษยานุศิษย์องค์ดาไลลามะ ซึ่งบวชเป็นภิกษุณีฝ่ายมหายานเป็นเวลากว่า ๒๐ พรรษา ขณะนี้สร้างวัดอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขออนุญาตองค์ดาไลลามะ เพื่อเดินทางมาศึกษาธรรมปฏิบัติตามแนวเถรวาท ณ วัดมาบจันทร์ ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พระสาวก
Download BK07-พระสาวก โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (New Cover) (7.97 MB.) เปิด ครั้ง **
คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อน้อมบูชาพระวิสุทธิคุณองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มีเมตตานำธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง แล้วมาแนะนำสั่งสอนแต่สานุศิษย์เรื่อยมาอย่างไม่เห็นแก่ความยากลำบาก จนกระทั่งวาระสุดท้าย
ปฏิบัติ(ธรรม)ทำไม?
Download BK06-ปฏิบัติ(ธรรม)ทำไม ? (89.79 MB.) เปิด ครั้ง **
พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ที่แสดงถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรม และวิธีการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น

ปัทมปาณี
Download BK05-ปัทมปาณี (200.5 MB.) เปิด ครั้ง **
ประวัติความเป็นมาของวัดมาบจันทร์ ตั้งแต่สมัยยังเป็นสำนักสงฆ์สุภัททะบรรพต จนเป็นวัดมาบจันทร์ และสร้างอุโบสถเสร็จ

อกิญจโนวาท
Download BK04-อกิญจโนวาท (16.62 MB.) เปิด ครั้ง **
หนังสือรวบรวมเกล็ดธรรมมะสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ให้แง่คิดได้อย่างลึกซึ้ง

พุทโธ ภควา
Download BK03-พุทโธ ภควา (0.98 MB.) เปิด ครั้ง **
พระธรรมเทศนาที่ท่านอาจารย์อนันต์ อกิญจโนได้แสดง ณ วัดหนองป่าพงเมื่อวันอาจาริยบูชา 16 มกราคม 2548 เนื้อหาการปฏิบัติธรรมครอบคลุมทุกด้าน และน่าสนใจ

กตัญญูกตเวทิตา มงคลของชีวิต
Download BK02-กตัญญูกตเวทิตา มงคลของชีวิต (8.00 MB.) เปิด ครั้ง **
บันทึกธรรมมะที่พระอาจารย์อนันต์ ฝากเสียงธรรมมะให้โยมแม่เสงี่ยม จันทร์อินทร์ ขณะป่วยใกล้วาระสุดท้าย ประทับใจไม่รู้ลืม

สมาธิภาวนา
Download BK01-สมาธิภาวนา (4.64 MB.) เปิด ครั้ง **
เป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงไว้ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งปัญหาถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักการทำสมาธิ ภาวนา ตั้งแต่พื้นฐาน ตามแนวทางของหลวงปู่ชา

กลับสู่ด้านบน

Dhamma Talks


  เทศน์อบรมโยม
Download .zip File YOM 031 ชุด 31 มงคลชีวิต ( 205.07 MB. ) ดาวน์โหลด ครั้ง
        “...เพราะความเคารพคารวะเป็นมงคลสูงสุด การเคารพกับบุคคลที่มีความสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธะเจ้า เราก็ระลึกไปถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ระลึกในพระพุทธเจ้าก็ระลึกไปในพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ อันกว้างใหญ่อันหาที่สุดหาที่ประมาณมิได้ แค่นี้อานิสงส์ก็จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่พวกเรา...”

จาก T04 580419 มงคลชีวิต

แสดงรายการเล่น MP3 ฉบับเต็มอัลบัม >>
Example
ชื่อพระธรรมเทศนา เล่น ดาวน์โหลด

Download .zip File YOM 030 ชุด 30 ปีวัดมาบจันทร์ ( 191.43 MB. ) ดาวน์โหลด ครั้ง
        " ... 25 ปีที่วัดหนองป่าพง หลวงปู่ชาก็พูดในเรื่องที่สำคัญว่า ถ้าพวกเราตั้งใจปฏิบัติ 25 ปีนี้ ทั้งพระสงฆ์ฆราวาส ก็ต้องมีหลักปฏิบัติที่แน่นแฟ้น ในพระพุทธศาสนา หรือสูงขึ้นไปก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมได้แล้ว ..."
จาก T17 571128 30 ปี วัดมาบจันทร์
แสดงรายการเล่น MP3 ฉบับเต็มอัลบัม >>
Example
ชื่อพระธรรมเทศนา เล่น ดาวน์โหลด


  รวมธรรมเทศนา


S04 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 4 (362.5 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง  

Example :
Y01 สร้างหลักประกันชีวิต ด้วยบารมีพระโสดาบัน (01-10-54)
  Y12 ท่องพุทโธเมื่อใด ก็มีศีลเมื่อนั้น (03-03-55)
  Y19 พ่อแม่เป็นพรหมของบุตร (12-08-55)
  Y20 หลุดพ้นจากกรงอวิชา (19-08-55)
  Y22 ดูจิตให้เป็น (26-08-55)
  Y27 สุขนิตย์นิรันดร์ (16-09-55)


S03 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 3 (365.8 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง  

Example :
Y01 500420 ถาม-ตอบปัญหาพระและโยม (20-04-50)
  Y05 530724 ฤาจะสู้แสงสว่างแห่งปัญญา (24-07-53)
  Y07 530801 น้อมใจเข้าสู่ธรรมมะ (01-08-53)
  Y22 540507 ขันติธรรมของพระพุทธเจ้า (07-05-54)
  Y27 540708 ละกระแสโลก มุ่งสู่กระแสธรรม (08-07-54)
  Y28 540717 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (17-07-54)

 

S02 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 2 (172.1 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง

S01 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 1 (165.4 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง

  เทศน์อบรมพระ

อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้
 PRA-005 ชุด อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้ (241 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง

Example : T01 อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้ (20-09-54)
  T02 การพิจารณากาย (04-04-54)
  T03 สิ่งละอันพันละน้อย จากหลวงปู่ชา (21-02-55)
  T08 รวมข้อวัตรปฏิบัติ ภิกษุและสามเณร ภาคภาษาไทย (11-02-55)
  T13 ยึดหลักเอาไว้ข้อวัตรปฏิบัติ (01-01-54)
  T27 พระคุณของหลวงปู่ชา เทศน์ที่หนองป่าพง (12-08-47)


ละสุขทางโลก สู่สุขทางธรรม
 PRA-004 ชุด ละสุขทางโลก สู่สุขทางธรรม (141 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง

Example : T01 ละสุขทางโลก สู่สุขทางธรรม (28-12-51)
  T04 คุณค่าจากการอยู่กับหลวงปู่ชา (23-01-52)
  T06 เรียนวิชากายจบ แล้วต่อวิชาจิต (30-01-52)
  T16 กรรมฐาน๕ ทำให้ชำนาญ (15-03-53)
  T19 อะไรเป็นสมถะ-วิปัสนา (09-04-53)
  T21 จุดมุ่งหมายการภาวนา (11-07-53)

 

 PRA-003 ชุด สอนตัวเองให้ได้ (161 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง

 PRA-002 ชุด จุดเปลี่ยน...สร้างแรงบันดารใจ (160 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง   

 PRA-001 จิตเดิมแท้ (120 MB.) ดาวน์โหลด ครั้ง

รวมชุดเทศนาอบรมพระ
Download .zip File PSUM-001 รวมชุดเทศนาอบรมพระ ชุดที่ 1 ( 317.08 MB. ) ดาวน์โหลด ครั้ง
        "บางครั้งหลวงปู่เทศน์ว่า ท่านผ่านอุปสรรคมาได้ ปากเสือหลุมผีมาทั้งนั้น กว่าจะมีธรรมะมาสอนพวกท่านนี้ ไม่ใช่ง่าย ๆ เราฟังหลวงพ่อแล้วเราก็รู้สึกว่า... เราต้องปฏิบัติตามท่าน"
จาก 501115 จุดเปลี่ยน...สร้างแรงบันดารใจ
แสดงรายการเล่น MP3 ฉบับเต็มอัลบัม >>
Example
ชื่อพระธรรมเทศนา เล่น ดาวน์โหลด

  ขอนำเสนอรายการ MP3 ชุดพิเศษ ( Extra MP3 Albums )


  SPE-01 ชุด บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น (137.14 MB.)
 * ระบบเสียง VBR สูงสุดที่ 130 kb/s
ดาวน์โหลด ครั้ง


Example : T01 ทำวัตรเช้า - แปล (๒๗.๔๖)
  T02 อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ (๐๕.๒๕)
  T03 กายคตาสติ อาการ ๓๒ (๐๓.๓๐)
  T04 สัพพปัตติทานคาถา (๐๓.๑๕)
  T27 พระคาถาชินบัญชร (๐๔.๓๒)
  T28 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
    ทำนองสรภัญญะ (๑๒.๓๑)
    เสียงอ่านประวัติหลวงพ่อชา สุภัทโท (22.4 MB.)

กลับสู่ด้านบน

เข้าสู่หน้า >> รวมสื่อภาคภาษาอังกฤษ