English

สื่อธรรมะของวัดมาบจันทร์

Dhamma Books


ตามรอยคำสอน

Download BK15-ตามรอยคำสอน (26.79 MB.)

“คำสอนของท่านนั้นสอนง่ายๆ บางทีไม่ได้ยากอะไร สอนสั้นๆ ได้ใจความ พิจารณาให้เราปล่อยวางได้ เมื่อเราพิจารณาปล่อยวางได้เรื่องหนึ่ง เรื่องอื่นๆ ก็จะเหมือนๆ กัน”

...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

เลือกทางเดินของชีวิต

Download BK14-เลือกทางเดินของชีวิต (3.42 MB.)

" เราต้องพิจารณาว่าเราจะเลือกทางเดินชีวิตไปทางไหน ทางโลกนี้เรายังต้องพิจารณาเลย เราจะเดินทางไกล ทางนั้นทุรกันดารไหม ลำบากไหม ทางลำบาก การเดินทางก็ยาก อาหารระหว่างทางก็ไม่มี มีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลาย จากขโมยโจร จากการเดินทาง จากอุบัติเหตุมากมาย เพราะมันจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้...แล้วทางเดินของชีวิตของเราล่ะ เราไม่เลือกเดินหรือ " ประเด็นถามตอบธรรมะ "การนั่งกรรมฐานจะช่วยแก้กรรมได้หรือไม่ ?" ,"เป็นผู้หญิงจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไร ?", "การเป็นพระสงฆ์ทำให้ภาวนาดีกว่าโยมอย่างไร ?"

พระสาวก

Download BK13-สิ่งอันเปิดเผยอยู่ (1.84 MB.)
" เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้ เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไร ก็จะเห็นเมื่อนั้น ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่ใจนี่เอง "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK12-ที่พักใจ (16.21 MB.)
" ถ้าใจของเรามันพักอยู่ในสมาธิเป็นเรือนพักของใจบ้าง หลวงพ่อชาจึงถามว่า 'รู้จักที่พักของใจบ้างหรือยัง ?' ที่พักภายนอกก็ตึกรามบ้านช่องเป็นที่่พักภายนอก ที่พักใจ ก็คือ ความสงบเย็นเกิดจากสมาธินี้ เป็นที่พักที่อยู่ของใจ เราต้องขวนขวาย ต้องขวนขวย ต้องพยายามควบคุมใจของเรา ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งคำบริกรรมหายใจเข้า 'พุท' หายใจออก 'โธ' เดินก็เท้าขวา 'พุท' เท้าซ้าย 'โธ' อย่างนี้เป็นต้น "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK11-ทวนกระแสโลก (3.23 MB.)
" ถ้าตราบใดมี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นกระแสโลกแล้ว จะพัดพาจิตใจของเรา ไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้เลย เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่า วัฏฏะ หรือสังสารวัฏฏ์ แต่ถ้าเรามาเดินมรรค เรียกว่า ทวนกระแสโลก ทวนกระแสของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็คือการที่เรามาให้ทาน มีศีล มาภาวนานี้แหละ เรากำลังทวนกระแสโลก เพื่อให้ถึงกระแสธรรม "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK10-ดูจิต พิจจารณากาย (1.19 MB.)
" นักปฏิบัติจะต้องดูจิตของเรา เมื่อเขาว่าเรา เรารู้สึกเป็นอย่างไร เราไม่พอใจเกิดความโกรธ เกิดความโกรธแล้วก็มีความปรุงแต่ง เราก็ดูจิตของเราให้รู้ว่า ตอนนี้จิตของเรากำลังโกรธอยู่ จิตของเรากำลังพยาบาทปองร้าย เกิดความยินร้ายแล้วเราจะต้องมาปรับให้จิตของเราอยู่กลางๆ "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK09-วันคืนล่วงไปกับความดี (2.10 MB.)
" เพราะวันคืนล่วงไปล่วงไป ชีวิตเราก็ล่วงไปด้วย วันคืนที่ล่วงไปล่วงไป ก็ล่วงไปด้วยการสร้างคุณงามความดีเอาไว้ เพราะทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็เป็นของโลกทั้งนั้น ไม่สามารถจะติดตามเราไปได้ บุคคลที่ไม่ได้พิจารณาก็จะเกิดโมหะความหลงยึดอยู่ในโลกนี้ ยึดอยู่ในตัวเราหรือของของเรา ในที่สุดก็ตายไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่บุคคลที่มีสติมีปัญญาพิจารณาแล้วก็พยายามขวนขวายสร้างความดี "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
พระสาวก

Download BK08-ดูกายเห็นจิต ดูจิตเห็นธรรม (New Edition) (12.26 MB.)
ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ได้แสดงการเจริญสติปัฏฐานสี่ แก่ภิกษุณีชอดดอน ศิษยานุศิษย์องค์ดาไลลามะ ซึ่งบวชเป็นภิกษุณีฝ่ายมหายานเป็นเวลากว่า ๒๐ พรรษา ขณะนี้สร้างวัดอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขออนุญาตองค์ดาไลลามะ เพื่อเดินทางมาศึกษาธรรมปฏิบัติตามแนวเถรวาท ณ วัดมาบจันทร์ ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พระสาวก
Download BK07-พระสาวก โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (New Cover) (7.97 MB.)
คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อน้อมบูชาพระวิสุทธิคุณองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มีเมตตานำธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง แล้วมาแนะนำสั่งสอนแต่สานุศิษย์เรื่อยมาอย่างไม่เห็นแก่ความยากลำบาก จนกระทั่งวาระสุดท้าย
ปฏิบัติ(ธรรม)ทำไม?
Download BK06-ปฏิบัติ(ธรรม)ทำไม ? (89.79 MB.)
พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ที่แสดงถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรม และวิธีการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น

ปัทมปาณี
Download BK05-ปัทมปาณี (200.5 MB.)
ประวัติความเป็นมาของวัดมาบจันทร์ ตั้งแต่สมัยยังเป็นสำนักสงฆ์สุภัททะบรรพต จนเป็นวัดมาบจันทร์ และสร้างอุโบสถเสร็จ

อกิญจโนวาท
Download BK04-อกิญจโนวาท (16.62 MB.)
หนังสือรวบรวมเกล็ดธรรมมะสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ให้แง่คิดได้อย่างลึกซึ้ง

พุทโธ ภควา
Download BK03-พุทโธ ภควา (0.98 MB.)
พระธรรมเทศนาที่ท่านอาจารย์อนันต์ อกิญจโนได้แสดง ณ วัดหนองป่าพงเมื่อวันอาจาริยบูชา 16 มกราคม 2548 เนื้อหาการปฏิบัติธรรมครอบคลุมทุกด้าน และน่าสนใจ

กตัญญูกตเวทิตา มงคลของชีวิต
Download BK02-กตัญญูกตเวทิตา มงคลของชีวิต (8.00 MB.)
บันทึกธรรมมะที่พระอาจารย์อนันต์ ฝากเสียงธรรมมะให้โยมแม่เสงี่ยม จันทร์อินทร์ ขณะป่วยใกล้วาระสุดท้าย ประทับใจไม่รู้ลืม

สมาธิภาวนา
Download BK01-สมาธิภาวนา (4.64 MB.)
เป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงไว้ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งปัญหาถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักการทำสมาธิ ภาวนา ตั้งแต่พื้นฐาน ตามแนวทางของหลวงปู่ชา

กลับสู่ด้านบน